Fundusze inwestycyjne dla odważnych

Fundusze inwestycyjne, funkcjonujące na rynku finansowym w Polsce, wciąż wzbudzają wiele sprzecznych emocji oraz kontrowersji. Posiadają szerokie grono zarówno zwolenników jak i zagorzałych przeciwników.

Definicja funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny, zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku “o funduszach inwestycyjnych, oznacza osobę prawną, której przedmiotem działalności jest wyłącznie lokowanie środków pieniężnych uzyskanych w wyniku proponowania nabycia tzw. jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego (obligacje skarbowe, waluty, surowce) oraz inne prawa majątkowe. Podstawowym i najważniejszym zadaniem funduszy inwestycyjnych jest przede wszystkim inwestowanie powierzonych pieniędzy w taki sposób, aby przyniosły jak najwyższy zysk przy założonym i jednocześnie akceptowanym poziomie ryzyka.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Obecnie fundusze inwestycyjne można podzielić według strategii inwestowania na trzy podstawowe grupy:

  • fundusze ryzykowne – inwestują powierzone środki głównie w akcje, zaś ryzyko poniesienia straty finansowej (zwłaszcza w krótkim okresie) jest stosunkowo wysokie;
  • fundusze bezpieczne – lokują powierzone środki w instrumenty uważane powszechnie za bezpieczne (różnego rodzaju obligacje, bony skarbowe), dzięki czemu ryzyko straty jest znacznie niższe, ale potencjalne zyski nie są zbyt wysokie;
  • fundusze mieszane.

Bezpieczeństwo środków

Lokowaniem środków w poszczególnych funduszach inwestycyjnych zajmują się profesjonalne zespoły analityków, posiadający odpowiednie wykształcenie, wiedzę, a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie. Regularnie śledzą wydarzenia rynkowe oraz sytuację ekonomiczno – finansową zarówno w kraju jak i na świecie. Dodatkowo nad bezpieczeństwem zainwestowanych pieniędzy czuwają bank depozytariusz (przechowuje środki i inne aktywa funduszy), agent transferowy (rejestruje wszystkie wpłaty i wypłaty do funduszu) oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Klienci natomiast mogą na bieżąco monitorować notowania funduszy na rynku finansowo, a w razie konieczności mogą zażądać w dowolnym czasie odkupienia jednostek. Niestety pełne ryzyko straty przejmuje klient, który dodatkowo musi liczyć się z wysokimi kosztami uczestnictwa w funduszu, ponieważ uczestnictwo wiąże się z określoną procentowo prowizją (zazwyczaj kilka procent od powierzonego przez klienta kapitału), pobieraną na początku inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.