ciecie laserowe

Dlaczego cięcie rur laserem 3D wyróżnia się doskonałą precyzją?

W dzisiejszym dynamicznym świecie przemysłowym, gdzie precyzja i skomplikowane formy są kluczowe, technologie cięcia rur nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest cięcie laserem 3D, które wyróżnia się niezrównaną precyzją i efektywnością. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego cięcie rur laserem 3D stało się pionierską technologią, zdobywającą uznanie w różnych branżach.

serwerownia

Co wchodzi w skład wyposażenia serwerowni?

Serwerownia to serce każdej nowoczesnej organizacji, której działalność opiera się na przetwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji danych cyfrowych. Jest to specjalnie przygotowane pomieszczenie lub grupa pomieszczeń, gdzie znajdują się serwery i urządzenia sieciowe. Aby serwerownia funkcjonowała sprawnie i bezawaryjnie, musi być wyposażona w szereg specjalistycznych komponentów i systemów. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowego działania takiego centrum danych.

tandemowy spektrometr

Czym jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M?

Analiza składu chemicznego stała się niezwykle ważnym narzędziem w wielu dziedzinach, takich jak chemia, farmacja, medycyna, czy nauki o środowisku. Jedną z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych technik analizy jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M. Choć terminologia może być skomplikowana, warto zgłębić jej tajniki, aby zrozumieć, jakie możliwości stwarza to zaawansowane urządzenie w dziedzinie analizy składu substancji chemicznych.

maszyny przemysłowe

Jak w praktyce wygląda projektowanie maszyn przemysłowych?

Projektowanie maszyn przemysłowych to złożony proces, który wymaga zrozumienia różnorodnych czynników technicznych, bezpieczeństwa i efektywności. Jest to kluczowy etap w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają rozwój przemysłu. W tym artykule zostaną przedstawione kluczowe aspekty tego fascynującego procesu, od etapu koncepcji aż do wdrożenia w produkcji.

malarnia proszkowa

Jak wybrać dobrą malarnię proszkową?

Malowanie proszkowe to popularna metoda wykończenia powierzchni, która zapewnia trwałe i estetyczne efekty. Wybór odpowiedniej malarni proszkowej może jednak być trudnym zadaniem.

rura przemysłowa

Na czym polegają relokacje instalacji przemysłowych?

Niezależnie od powodów, proces przeprowadzki instalacji przemysłowej jest dużym wyzwaniem. Wymaga on nie tylko technicznej wiedzy, ale także doświadczenia i umiejętności logistycznych. Działania takie niosą ze sobą ryzyko, które musi być starannie zarządzane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom.

frezarka cnc

Jakie zastosowanie ma frezarka CNC?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle. Jednym z najważniejszych narzędzi, które znacząco wpływa na procesy produkcyjne, jest frezarka CNC. Frezarki tego typu zrewolucjonizowały sposób, w jaki tworzymy precyzyjne części i komponenty. Dzięki swojej wszechstronności i dokładności, frezarki CNC znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu urządzeniu i omówimy jego najważniejsze zastosowania.

lotnicze oleje

Oleje lotnicze – jakie są ich rodzaje?

Oleje lotnicze są kluczowym składnikiem systemów smarowania w samolotach i helikopterach. Ze względu na ekstremalne warunki, w jakich muszą pracować, oleje lotnicze są specjalnie formułowane, aby zapewnić doskonałe smarowanie, ochronę przed korozją i odporność na bardzo wysokie temperatury.

malowanie proszkowe

Na czym polega malowanie proszkowe?

Malowanie proszkowe to technika wykończeniowa, w której używa się proszku polimerowego zamiast tradycyjnych farb. Proszek ten składa się z mikroskopijnych cząstek pigmentów i żywic. Proces malowania proszkowego polega na nałożeniu jednorodnej warstwy proszku na powierzchnię przedmiotu do pokrycia.

montaz wnetylacji

Jak przebiega montaż wentylacji?

W dzisiejszych czasach jakości powietrza, którym oddychamy stała tematem, na który coraz częściej zwracamy uwagę. Wpływa to bowiem nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na zdrowie. Dlatego coraz częściej decydujemy się na montaż wentylacji w naszych domach, biurach czy innych przestrzeniach. Jak jednak przebiega ten proces?

Stypendia dla studentów

Wysokie koszty zakwaterowania, koszty związane z wyżywieniem, zakupem niezbędnych podręczników czy pomocy materialnych sprawiają, że większość studentów żyje skromnie, często korzystając z pomocy rodziny. Tymczasem wielu studentów ma prawo ubiegać się o wsparcie finansowe z uczelni.

Komu przysługuje stypendium?

Pomoc materialna przysługuje wszystkim studentom (niezależnie od wieku), którzy kształcą się na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym, zarówno w uczelniach publicznych jak i niepublicznych. Zasady przyznawania i terminy składania wniosków (z wyjątkiem stypendium ministra) każda szkoła wyższa określa indywidualnie w wewnętrznych regulaminach. Student może pobierać w danym roku akademickim stypendium przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok trwa jeden semestr, wówczas przez pięć miesięcy. Świadczenia przyznawane są na wniosek studenta, który należy złożyć do dziekana swojego wydziału, zaś o przyznaniu stypendium dla najlepszych studentów decyduje rektor. Osoba niezadowolona z decyzji ma prawo złożyć odwołanie w ciągu czternastu dni od otrzymania decyzji.

Rodzaje stypendium

Każdemu studentowi w ramach pomocy materialnej przysługuje:

 • stypendium socjalne;
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 • zapomogi.

Student, który uczy się na kilku kierunkach studiów jednocześnie może korzystać ze świadczenia określonego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Poszczególne rodzaje stypendiów oraz zapomogę może natomiast otrzymywać niezależnie ( w tym również stypendium rektora dla najlepszych studentów jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), pod warunkiem, że spełnia kryteria do uzyskania konkretnego świadczenia. Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z 27 lipca 2005 roku ((Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) określa, że łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu akademickich.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego przez rektora danej uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. W roku akademickim 2019/2020 próg nie może być niższy niż 410 zł oraz nie wyższy niż 739, 7 zł netto na osobę w rodzinie. Przy ustalaniu dochodu studenta bierze się pod uwagę dochody osiągane przez:

 • studenta
 • małżonka studenta;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 • będące na utrzymaniu studenta, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do dwudziestego szóstego roku życia (a jeżeli dwudziesty szósty rok życia przypada w ostatnim roku studiów, wówczas do czasu ukończenia studiów) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

W trakcie wyliczania przychodów nie uwzględnia się natomiast uzyskanych świadczeń pomocy materialnej (czyli pobieranych różnych stypendiów). Dodatkowo student kierunków stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta, który należy złożyć wraz z niezbędną dokumentacją (między innymi z z załącznikiem w postaci orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez odpowiedni organ)w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów lub Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Wysokość świadczenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora, przyznawane dopiero na drugim kierunku studiów, może otrzymać student, który uzyskał wysoką średnią ocen za dany rok lub posiada wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Prawo do uzyskania pomocy materialnej w takiej formie posiada tylko 10% studentów danego kierunku studiów. W pierwszym roku studiów stypendium rektora mogą natomiast otrzymać:

 • laureaci olimpiady międzynarodowej, laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego
 • oraz medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra może otrzymać student, który wykazuje się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami bądź znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Wniosek o przyznanie stypendiów ministra składają rektorzy uczelni.

Zapomogi

Jednorazowa zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku  akademickim.

O autorze

Odpowiedz