Kontrola podatkowa w firmie

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą wiedzieć, że prędzej czy później w drzwiach firmy pojawią się…kontrolerzy między innymi z urzędu skarbowego, izby skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Inspekcji Pracy i wielu innych instytucji państwowych. Warto odpowiednio wcześniej przygotować się do kontroli podatkowej, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.

Pisemne zawiadomienie

Kontrola podatkowa, przeprowadzana z urzędu, zazwyczaj odbywa się na podstawie pisemnego zawiadomienia o jej wszczęciu, zawierającego:

  • oznaczenie organu;
  • datę i miejsce wystawienia;
  • oznaczenie kontrolowanego podmiotu;
  • wskazanie zakresu kontroli;
  • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji
  • oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, zaś w przypadku dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny lub ewentualnie podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Kontrola może rozpocząć się najwcześniej po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Głównym celem kontroli jest natomiast sprawdzenie czy przedsiębiorca działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Jak przygotować się do wizyty inspektora?

Po otrzymaniu informacji o planowanej kontroli, osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powinna koniecznie sprawdzić dokładnie dokumenty firmy oraz księgi finansowe, dzięki czemu może jeszcze dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych czy zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami. Należy również przygotować wszystkie dokumenty związane z działalnością gospodarczą, dokumenty finansowo – księgowe, wszelkie umowy handlowe, zgody, umowy najmu, leasingu, a także dotyczące zatrudnienia poszczególnych pracowników. Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Czynności kontrolne mogą zostać natomiast przeprowadzone w siedzibie firmy, w miejscu przechowywania dokumentów oraz innych miejscach związanych z działalnością gospodarczą w godzinach jej otwarcia.

Przed rozpoczęciem kontroli podatkowej inspektor powinien okazać:

  • legitymację służbową;
  • upoważnienie do kontroli;
  • zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.